Borne to be...
Borne to be…

« – Salut, moi c’est ‘tobealive!
  – Moi c’est ‘tobewild! »